Máme víťazov!

Súťaž mala veľký úspech a radi by sme vám predstavili víťazov - tu sú!
Tri najlepšie príspevky užívania si bezpečnejších technológii, tak ako ich zachytili vaši kolegovia.*

*Príspevky sú zoradené náhodne.

Výhra

Naši 3 víťazi dostanú cool Samsung Google Nexus 10 tablet na ktorom si môžu užívať bezpečnejšie technológie kamkoľvek ich cesty zavedú.

Samsung Google Nexus 10 Tablet

Štatút súťaže

1. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže „ Ukáž ako si užívaš bezpečnejšie technológie“ (ďalej len „súťaž“) je ESET, spol. s r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, vložke číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďalej len „ESET“).

2. Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podpora kreatívnosti zamestnancov a marketingová vizualizácia sloganu “Enjoy safer technology”.

3. Predmet súťaže
Každý, kto splní podmienky stanovené článkom 4 tohto Štatútu súťaže (ďalej len “Účastník”), je oprávnený aktívne sa zapojiť do Súťaže ako autor, a to vyjadrením čo pre neho znamená slogan “Enjoy safer technology” a vytvorením fotografie, obrázku, komiksu, vtipu, piesne či videa (ďalej len “Príspevok). Účastník odošle svoj Príspevok na špeciálnu emailovú adresu enjoysafertechnology@eset.sk. Účastník je oprávnený odoslať najviac 1 Príspevok.

4. Podmienky účasti
Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá je počas doby trvania súťaže v pracovnom alebo obdobnom pomere so spoločnosťou ESET, jej organizačnými zložkami alebo s ktoroukoľvek zo spoločností patriacej do skupiny ESET umiestnenej výlučne v Bratislave, Košiciach, Krakove, Jablonci, Singapure and Montreale. ESET si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka, ktorý poruší ustanovenia tohto Štatútu súťaže.

5. Výhra
ESET odovzdá Samsung Google Nexus 10 – P8110, Android OS - 32GB (ďalej len “Cena”) v súlade s článkom 8 tohto Štatútu súťaže 3 Účastníkom určením prostredníctvom hlasovania podľa článku 7 tohto Štatútu súťaže.

6. Doba konania súťaže
Doba určená na odosielanie Príspevkov podľa článku 3 tohto Štatútu súťaže začína 13. augusta 2013 a končí 27. augusta 2013. Hlasovanie začne 29. augusta 2013 a skončí 6. septembra 2013. Víťazní účastníci budú informovaní prostredníctvom správy elektronickej pošty a intranetu. ESET si vyhradzuje všetky práva na zmenu uvedených dátumov Súťaže. Pre účely Súťaže je relevantný stredoeurópsky čas.

7. Hlasovanie
Každý, kto splní podmienky stanovené článkom 4 tohto Štatútu súťaže (ďalej len “Účastník”), je oprávnený hlasovať tak, že vyberie 3 Príspevky zo všetkých, ktoré budú uvedené na špeciálnej internetovej stránke. Účastníci, ktorí sú autormi 3 Príspevkov s najvyšším počtom hlasov získajú Cenu.

8. Odovzdanie výhry
Odovzdanie výhry uskutoční zamestnávateľ víťazného účastníka. Víťazný účastník má právo cenu odmietnuť.

9. Práva duševného vlastníctva
Príspevok je dielo vytvorené zamestnancom ESETu počas pracovného pomeru z podnetu ESETu ako zamestnávateľa alebo podľa jeho inštrukcií a pod jeho dozorom v súlade s § 50 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, a ktorý je predmetom Práva duševného vlastníctva. Zamestnanec ESETu ako Účastník súhlasí, že ESET bude mať k tomuto Dielu všetky Práva duševného vlastníctva (vrátane pôvodného práva Dielo použiť alebo využiť) v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa právnych predpisov. Účastník týmto zároveň postupuje a prevádza (v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa právnych predpisov) na ESET a ESET všetky Práva duševného vlastníctva prijíma. V rozsahu, v akom nie je postúpenie a prevod práv podľa predchádzajúceho odseku prípustné podľa príslušných právnych predpisov alebo v prípade, že Účastník nie je zamestnancom ESET, Účastník týmto udeľuje ESETu výhradnú licenciu na použitie a využitie Príspevku v neobmedzenom rozsahu (ďalej len „Licencia“). Táto Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú a udeľuje sa s právom udeliť sublicenciu. Účastník týmto udeľuje súhlas na to, aby ESET podľa svojho uváženia previedol akékoľvek Práva duševného vlastníctva k Príspevku na tretiu osobu.

10. Záverečné ustanovenie
V prípade rozporu medzi slovenskou a anglickou verziu je rozhodujúce slovenské znenie štatútu, ktoré je pôvodnou verziou.

11. Kontakt na organizátora
Účastníci súťaže môžu v prípade otázok kontaktovať ESET prostredníctvom elektronickej pošty na adrese enjoysafertechnology@eset.sk